Εγγραφή

Ιστολόγιο

20 Φεβ 2008

Πρόταση του Σώματος Ελεγκτών -Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης από το 2000

Από άρθρο στο ΒΗΜΑ της 26-11-2000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η καταπάτηση των δασών και τα αυθαίρετα

Για τον περιορισμό της διαφθοράς που αναπτύσσεται γύρω από την καταπάτηση των δασικών εκτάσεων, την αυθαίρετη δόμηση και την καταστροφή του περιβάλλοντος το Σώμα Ελεγκτών -Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης έχει ζητήσει από τους αρμόδιους υπουργούς κκ. Γ. Ανωμερίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη και την κυρία Βάσω Παπανδρέου να λάβουν τα εξής νομοθετικά μέτρα:

* Πρώτον, προκειμένου να μην κηρύσσονται αναδασωτέες μόνο οι εκτάσεις που την ημέρα της πυρκαϊάς είχαν βλάστηση, να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει τα εξής: στη συντασσόμενη από το Δασολόγιο έκθεση αυτοψίας και ειδικότερα στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα να αποτυπώνεται σαφώς το περίγραμμα της καμένης έκτασης και να εμφανίζονται: 1) η έκταση που έφερε δασική βλάστηση κατά την ημέρα της πυρκαϊάς, 2) η παλαιότερα κηρυχθείσα αναδασωτέα διπλοκαμένη έκταση, 3) οι παρανόμως εκχερσωθείσες εκτάσεις (κηρυχθείσες ή μη αναδασωτέες) με σαφή αναφορά στο εμβαδόν τους και 4) οι καμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις που ακολουθούν την τύχη των δασών που τις περιβάλλουν και οι οποίες κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες.

* Δεύτερον, να καθιερωθεί με σχετική απόφαση ή εγκύκλιο η υποχρέωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όταν επιλαμβάνεται περιστατικών δασοπυρόσβεσης, να ειδοποιεί το αρμόδιο δασαρχείο για άμεση μετάβαση υπαλλήλου του στον τόπο της πυρκαϊάς ώστε η σχετική έκθεση αυτοψίας να συντάσσεται αμέσως.

* Τρίτον, να εξεταστεί το ενδεχόμενο υπαγωγής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής απευθείας στην Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι έχει αρμοδιότητα σε όλον τον Νομό Αττικής, έτσι ώστε το πρόγραμμα εργασιών της να εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής και όχι από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

* Τέταρτον, να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 41, παρ. 3, του Ν. 9998/79 και να τεθούν χρονικά όρια για την έκδοση της απόφασης κήρυξης μιας έκτασης ως αναδασωτέας, ανάλογα με την έκταση της καμένης περιοχής. Διότι σήμερα δεν είναι δυνατή η κήρυξη μιας έκτασης ως αναδασωτέας εντός διμήνου από την εκδήλωση μιας πυρκαϊάς.

* Πέμπτον, να προωθηθούν οι διαδικασίες σύστασης των απαιτούμενων θέσεων για τη στελέχωση των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων που δημιουργούνται στις Διευθύνσεις Δασών κάθε νομού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 2664/98, ώστε να προχωρήσει η κατάρτιση των δασικών χαρτών για να οριοθετηθούν οριστικά και τελεσίδικα οι εν γένει δασικές εκτάσεις της χώρας.

* Εκτον, να εξεταστεί το ενδεχόμενο της κατάργησης των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν την έκδοση πρόσκλησης κατεδάφισης ώστε να εκδίδεται απευθείας η απόφαση κατεδάφισης.

* Εβδομον, ως τη σύνταξη του Δασολογίου της χώρας να ενταχθεί στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης κατεδάφισης η έκδοση τελεσίδικης πράξης χαρακτηρισμού για την έκταση στην οποία βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή.

* Ογδοον, να συνταχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα γενικός κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων.

* Ενατον, να εξεταστεί η στελέχωση, πρώτον, των δασονομείων από διοικητικό υπάλληλο για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και, δεύτερον, των δασαρχείων από υπάλληλο νομικής κατεύθυνσης για την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων προκειμένου το ειδικό προσωπικό των υπηρεσιών (δασονόμοι, δασοφύλακες κ.ά.) να ασχολείται απερίσπαστο με το κύριο αντικείμενο αρμοδιότητάς του (περιπολίες, εντοπισμός παραβάσεων, υποβολή μηνύσεων κτλ.).

* Δέκατον, να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα της εντοπιότητας των δασικών υπαλλήλων.

* Ενδέκατον, να εκπονηθεί πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών με μηχανογραφική στήριξη όλων των αντικειμένων τους και να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει ομάδα έργου για την καταγραφή σε τοπογραφικά διαγράμματα των εκτάσεων αρμοδιότητας των δασαρχείων και για την απεικόνιση των καταπατήσεων.

* Δωδέκατον, να εξεταστεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης έτσι ώστε στις περιπτώσεις όπου εγείρονται αγωγές κυριότητας δασικών εκτάσεων οι ενδιαφερόμενοι να υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλους κυριότητας, τοπογραφικά διαγράμματα και πινακίδες χάρτου ΓΥΣ προκειμένου να μπορεί το Δασαρχείο να εντοπίζει τις εκτάσεις και να υποστηρίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

* Δέκατον τρίτον, να επιλυθεί οριστικά το θέμα της αρμοδιότητας εκτέλεσης των τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων εντός δασικών εκτάσεων με σχετική νομοθετική ρύθμιση των συναρμόδιων υπουργείων.

* Δέκατον τέταρτον, να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της διαδικασίας κατεδάφισης έτσι ώστε να προταχθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου της διαδικασίας κατεδάφισης και επιπλέον η δυνατότητα αναπροσαρμογής προς τα άνω του ύψους του ποσού ανά τ.μ. και ημερήσιας αποζημίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: