Εγγραφή

Ιστολόγιο

23 Ιαν 2009

Ομπάμα: Χτίζοντας πάνω στην καλύτερη παράδοση

Οι σελίδες αυτές έχουν επισημάνει και στο παρελθόν τη μεγάλη διαφορά που έχει η αμερικανική πολιτική για τα δημόσια δεδομένα με την αντίστοιχη πολιτική της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε π.χ. το πρόγραμμα INSPIRE και τί δεν καταφέρνει να κάνει).

Ο Μπαράκ Ομπάμα, χτίζοντας πάνω σ' αυτήν την εξαιρετική (για τον υπόλοιπο κόσμο) παράδοση της χώρας του, εμφανίζεται να είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της ιδέας των ελεύθερων δημόσιων δεδομένων, ως αρχή για την επίτευξη της διαφάνειας στην διακυβέρνηση. Τα καλύτερα αναγνώσματα των ημερών σχετικά με τα δημόσια δεδομένα και τη διαφάνεια προέρχονται από το Λευκό Οίκο, γεγονός που αναγνωρίζει μεταξύ πολλών άλλων και η Electronic Frontier Foundation, ένα ίδρυμα γνωστό για τις προσπάθειές του για τα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη από το Συμβούλιο Κορυφής του 2000 στη Λισαβώνα ένα πρόγραμμα για την ψηφιακή ανάπτυξή της (το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας), που όμως εστίασε περισσότερο στις επιχειρήσεις και την οικονομία και λιγότερο ή καθόλου στους πολίτες και την πολιτική. Αυτή η εστίαση στην πολιτική και τους πολίτες φαίνεται να είναι το ξεχωριστό στην πολιτική του Ομπάμα.

Μεταφράζω αυτούσια μια απ' τις πρώτες προεδρικές εντολές, ως παράδειγμα για συγκρίσεις. Ας μου συγχωρεθούν κάποιοι νεολογισμοί ή αστοχίες στη μετάφραση.

ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Γραφείο Τύπου
21 Ιανουαρίου 2009

Μνημόνιο για τους επί κεφαλής των εκτελεστικών διευθύνσεων και υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Διαφάνεια και Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Κυβέρνησή μου είναι ταγμένη στην δημιουργία ενός επιπέδου ανοιχτότητας στη Διακυβέρνηση χωρίς προηγούμενο. Θα εργαστούμε μαζί για να εξασφαλίσουμε την δημόσια εμπιστοσύνη και να εδραιώσουμε ένα σύστημα διαφάνειας, συμμετοχής, και συνεργασίας. Η ανοιχτότητα θα ενδυναμώσει τη δημοκρατία μας και θα προωθήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα στην Διακυβέρνηση.

Η Διακυβέρνηση πρέπει να είναι διαφανής. Η διαφάνεια προωθεί την υπευθυνότητα και προσφέρει πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με το τί κάνει η Κυβέρνησή τους. Οι πληροφορίες που τηρούνται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είναι εθνική περιουσία. Η Κυβέρνησή μου θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική, για να διαθέτει πληροφορίες με ταχύτητα σε μορφές που το κοινό μπορεί γρήγορα να βρει και να χρησιμοποιήσει. Οι εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για να διαθέτουν ζωντανά και έτοιμες για το κοινό πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις αποφάσεις τους. Οι εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να επιζητούν τις απόψεις του κοινού για να εντοπίζουν τις πληροφορίες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη χρησιμότητα στο κοινό.

Η Διακυβέρνηση πρέπει να είναι συμμετοχική. Η συμμετοχή του κοινού ενδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης και βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεών της. Η γνώση διαχέεται ευρέως στην κοινωνία, και οι δημόσιοι αξιωματούχοι επωφελούνται από την πρόσβαση σε αυτήν την διαχυμένη πληροφορία. Οι εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρουν στους Αμερικανούς αυξημένες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην δημιουργία πολιτικής και να προσφέρουν στην Κυβέρνησή τους τα πλεονεκτήματα της συλλογικής τους εμπειρίας και των πληροφοριών τους. Οι εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να επιζητούν τις απόψεις του κοινού για τον τρόπο που μπορούμε να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε την δημόσια συμμετοχή στην Διακυβέρνηση.

Η Διακυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργατική. Η συνεργασία εμπλέκει ενεργά τους Αμερικανούς στις εργασίες της Διακυβέρνησής τους. Οι εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία, μεθόδους και συστήματα για να συνεργάζονται μεταξύ τους, σε όλα τα επίπεδα της Διακυβέρνησης, καθώς και με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις και με άτομα του ιδιωτικού τομέα. Οι εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες θα πρέπει να επιζητούν τις απόψεις του κοινού για να εξετάζουν και να βελτιώνουν το επίπεδο της συνεργασίας τους και για να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες για συνεργασία.

Δίνω εντολή στον επί κεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Διαχείρισης και Προϋπολογισμού και τον Διευθυντή Γενικών Υπηρεσιών, να συντονίσουν την εκπόνηση, από τα κατάλληλα τμήματα και υπηρεσίες, συστάσεων για μια Οδηγία Ανοιχτής Διακυβέρνησης, που θα εκδοθεί από τον Διευθυντή Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, η οποία θα κατευθύνει τις εκτελεστικές διευθύνσεις και υπηρεσίες στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων εφαρμογής των αρχών που τέθηκαν σε αυτό το Μνημόνιο. Οι ανεξάρτητες αρχές θα πρέπει να συμμορφωθούν με την Οδηγία Ανοιχτής Διακυβέρνησης.

Αυτό το Μνημόνιο δεν σκοπεύει να δημιουργήσει και δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος, υλικό ή διαδικαστικό, δυνάμενο να επιβληθεί δια νόμου ή βάσει αρχών δικαίου εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, των διευθύνσεων, των υπηρεσιών ή προσώπων της, των αξιωματούχων, εργαζομένων, ή συνεργατών της ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Το Μνημόνιο αυτό να δημοσιευτεί στο Ομοσπονδιακό Πρωτόκολλο.

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: